Sahara Noir

Black Aziza, Noir Aziza

Click for more information

Stone Type

Marble/Limestone

Origin

Tunisien

Cut-to-size price per m²

Preisgruppe 5

Tile price per m²

Preisgruppe 5